Likvidera

Posted on 27 February 2020 at 4:16 pm in Finanser.

Det finns en mängd olika anledningar till att sluta driva ett bolag men enbart fem sätt för att helt likvidera ett aktiebolag (ab). Konkurs är något som tyvärr drabbar en del företag och tingsrätten tar beslut på den ort där företaget är registrerat att avveckla bolaget genom att avyttra samtliga tillgångar för att täcka upp så mycket som möjligt av företagets skulder. Delning kan ske på sådant sätt att valda tillgångar och skulder tas över av ett eller flera andra övertagande bolag. Hela företaget kan delas och det överlåtande företaget upphör i och med en sådan omfattande delning. Fusion är när företagets samtliga tillgångar övertas av ett annat bolag och därmed upplöses. Det kan absorberas av det övertagande företaget.

Top